กฏหมายควบคุม การเดิมพันบอล ทายผลบอล พรบ. พนันบอล

การเดิมพันบอล

จัดเป็นอบายมุขที่ตรงข้ามหลักคำสอนของชาวไทย บทบัญญัติในศาสนาพุทธก าคราวให้การพนัน

ป็นที่มาของความเสื่อมถอยรวมทั้งความย่อยยับแก่ผู้ปฏิบัติตัวปฏิบัติ นอกเหนือจากนั้นการ
พนันบางชนิดยังขัดกับข้อบังคับของเมืองไทยอีกด้วย
ข้อบังคับรวมทั้งกฎเกณฑ์ การเดิมพันบอล
เมืองไทยใช้พ.ร.บ.การเดิมพัน พุทธศักราช2478 เป็นกรอบสำหรับเพื่อการก าคราวแนวทางแล้วก็ควบ

คุมการเดิมพันในประเทศ ซึ่งโดยชอบด้วยกฎหมายห้ามไม่ให้เปิดบ่อนพนัน เข้าเล่น ทาย ท านาย รวมทั้งเข้าพนัน
ภายในประเทศ นอกจากในกรณีที่ได้รับเอกสารสิทธิ์จากข้าราชการ หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตให้จัดขึ้นได้

โดยไม่ต้องมีใบอนุมัติ ผู้ฝืนมีโทษต่ าสุดจ าตารางไม่เกิน เดือน ปรับไม่เกิน 500 บาท สูงสุด
จ า
เรือนจำไม่เกิน ปี ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
โดยชอบด้วยกฎหมายไทยแบ่งการเดิมพันออกเป็น ชนิดเป็นบัญชี กรัม ซึ่งห้ามเล่นโดยเด็ดขาด เป็นต้นว่า

 ลอตเตอรี่ กรัมข. ไฮโล บาค้างรา อื่นๆอีกมากมาย และก็บัญชี ข. ที่สามารถเล่นได้แต่ว่าจำต้องขอจาก
ข้าราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาติก่อน เช่น การละเล่นต่างๆซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกัน การชกมวย 

บอลโต๊ะ จับฉลาก ล็อตเตอรี่ สลากกินรวบ ฯลฯ ละเว้นล็อตเตอรี่ที่ออก
โดยส านักงานลอตเตอรี่ ซึ่งได้รับอ าท้องนาจากรัฐบาลตามพ.ร.บ.ส านักงานหวยรัฐบาล พุทธศักรา

2517

ให้ถือเป็นการออกล็อตเตอรี่ที่ได้รับเอกสารสิทธิ์และก็ประทับจาก
บุคลากรข้าราชการโดยชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการเดิมพัน และไม่จำเป็นต้องเสียค่าบริการและก็ค่า

ภาษีอากรใดๆก็ตามโดยชอบด้วยกฎหมาย
ส าห
รับการเดิมพันออนไลน์ ซึ่งจำนวนมากเป็นการเล่นเกมไพ่ ล็อต รวมทั้งการเดิมพันบอล ถือได้ว่า

เป็นการพนันตามบัญชี กรัม ที่ห้ามเปิดให้บริการ รวมทั้งห้ามเล่นโดยเด็ดขาด ถึงแม้ว่าการสำรวจ
รวมทั้งจับกุมตัวจะท าได้ยากเนื่องด้วยผู้เล่นๆอยู่ที่บ้าน แม้กระนั้นถ้าหากว่าถูกจับกุมตัวก็บางทีอาจได้

รับโทษปรับหรือจ าเรือนจำด้วยสิ่งเดียวกัน
พระราชบัญญัติการเดิมพัน พุทธศักราช 2478
มาตรา 12… ใครจัดให้มีการเล่น หรือท าเล่ห์เหลี่ยมล่อ ช่วยประกาศโปรโมท หรือ เชื้อเชิญโดยทางตรง

หรือทางอ้อมให้คนอื่นๆเข้าเล่นหรือเข้าพนันสำหรับเพื่อการ เล่นซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้า
บุคลากรหรือรับอนุญาตสุดแต่เล่นพลิกแพลง หรือคนใดเข้าเล่นหรือเข้าพนันสำหรับเพื่อการเล่นอันตรงข้าม

 บทที่พระราช ข้อกำหนดนี้ หรือกฎกระทรวง หรือใจความในเอกสารสิทธิ์ ผู้นั้นมีความผิด

ต่อแต่นี้ไป

(1) ถ้าหากเป็นความไม่ถูกสำหรับในการเล่นตามบัญชี กรัม ลำดับที่ ถึงเลข 16 หรือ การเล่นตามบัญชี

 ข. เลขลำดับ 16 เฉพาะสลากกินรวบ หรือ การเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันนี้ จะต้องระวางโทษ
จ า
เรือนจำตั้งแต่ ข้างขึ้นไปจนกระทั่ง ปี แล้วก็ปรับตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไปจนกระทั่ง 5,000 บาท

 ด้วยอีก ไม่มีแฟนหนึ่ง เว้นแต่ว่าผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่เรียกว่าลูกค้า ให้จ าตารางไม่เกิน ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000
บาท หรือทั้งยังจ าทั้งยังปรับ
(2) 
ถ้าหากเป็นความไม่ถูกสำหรับในการเล่นอื่นใดตามพ.ร.บ.นี้ จำต้องระวางโทษจ าตาราง ไม่เกิน ปี

 หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งยังจ าอีกทั้งปรับ เว้น แต่ว่าข้อผิดพลาดตามมายี่ห้อ 4ทวิจำต้องระวางโทษ
จ า
เรือนจำไม่เกิน ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรืออีกทั้งจ าทั้งยังปรับ
มาตรา 14 ทวิ… คนใดกันกระท าข้อผิดพลาด จำต้องระวางโทษตามพ.ร.บ.นี้เมื่อพ้นโทษแล้วยังไม่ครบ

ก าครั้งสามปีกระท าข้อผิดพลาดต่อพ.ร.บ.นี้อีก
(1) 
ถ้าเกิดโทษซึ่งก าคราวไว้ส าหรับข้อผิดพลาดที่กระท าคราวหน้าเป็นอันตรายจ าเรือนจำ แล้วก็ ปรับ

 ให้กำหนดโทษสองเท่า
(2) 
หากโทษซึ่งก าคราวไว้ส าหรับข้อผิดพลาดที่กระท าคราวหลังเป็นอันตรายจ าเรือนจำ หรือ ปรับ

 ให้กำหนดโทษอีกทั้งจ าทั้งยังปรับ